قطره چکان میخی ( اسپایک): قطره چکان میخی یا اسپایک دیپر میخی شکلی است که در سیستم آبیاری جهت انتقال آب به پای بوته طراحی شده و این امکان را میدهد که قطرات آب دقیقا در قسمت مناسب بوته و در فاصله استاندارد از آن ریزش کند. در...