محاسبه کوکوپیت مورد نیاز برای بستر

جهت محاسبه کوکوپیت مورد نیاز برای بستر به داده ها و اطلاعات زیر نیاز داریم

  • محاسبه حجم بستر بر اساس لیتر
  • میزان درصد کوکوپیت مورد نیاز در بستر
  • میزان حجم دهی هر قالب کوکوپیت
محاسبه حجم بستر و برآورد کوکوپیت مورد نیاز

جهت محاسبه حجم بستر ابتدا بایستی ابعاد بستر شامل طول و عرض و ارتفاع رو به متر تبدیل کنیم مثلا 40 سانتیمتر برابر با 0.4 متر میباشد بعد از تبدیل ابعاد به متر و ضرب آنها در یکدیگر( طول*عرض*ارتفاع) میزان حجم بستر به مترمکعب بدست می آید دراین قسمت از آنجایی که ما برای محاسبه میزان مصرف کوکوپیت حجم بستر را  به لیتر میخواهیم باید میزان متر مکعب بدست آمده را در 1000 ضرب کنیم تا میزان حجم بستر به لیتر بدست بیاید چون هر متر مکعب برابر 1000 لیتر میباشد.

بعد از محاسبه حجم بستر به لیتر و با مشخص بودن اینکه در این حجم بستر چند درصد کوکوپیت قرار است که استفاده کنیم میزان حجم کوکوپیت بستر را به لیتر محاسبه میکنیم به عنوان مثال حجم بستر ما 100 متر مکعب بدست آمده که برابر است با 100000 لیتر و قرار است 60 درصد بستر را از کوکوپیت پر کنیم بنابراین میزان مصرف کوکوپیت برابر میشود با 60000 لیتر و با لحاظ اینکه هر کوکوپیت مثلا 70 لیتر حجم بدهد میزان مصرف کوکوپیت ما از تقسیم 60000 بر عدد 70 برابر است با  858 قالب کوکوپییت 5 کیلویی

کوکوپیت

محاسبه حجم سینی و برآورد کوکوپیت مورد نیاز برای کشت نشاء:

جهت محاسبه میزان مصرف کوکوپیت برای کشت نشاء به داده های زیر نیاز داریم

  • حجم هر سینی کشت نشاء به سی سی
  • درصد اختلاط کوکوپیت
  • میزان حجم دهی هر قالب کوکوپیت به لیتر
  • تعداد نشاء و محاسبه تعداد سینی مورد نیاز بر اساس تعداد حفره در هر سینی

سینی نشاء

ابتدا بایستی حجم مورد نیاز کوکوپیت رو به لیتر بدست بیاوریم بر این اساس ابتدا با توجه به حجم هر حفره به سی سی که از قبل میدانیم و ضرب آن در تعداد نشاء میزان حجم کل را به واحد سی سی بدست می آوریم   و برای تبدیل آن به لیتر بر عدد 1000 تقسیم میکنیم  بعد براساس درصد اختلاط کوکوپیت میزان حجم مورد نظر برای پر کردن با کوکوپیت را بدست می آوریم. و چنانچه در محاسبه حجم بستر ذکر گردید با فرض حجم دهی 70 لیتری هر قالب کوکوپیت 5 کیلویی میزان مورد نیاز کوکوپیت را با تقسیم حجم کل به لیتر بر عدد 70 تعداد لازم کوکوپیت مورد نیاز به عدد بدست می آید.

میزان مصرف کوکوپیت برای تولید 100000 عدد نشاء بر اساس داده های زیر عبارت است از :

درصد اختلاط 100 درصد  کوکوپیت میباشد

حجم هر حفره 10 سی سی

حجم دهی هر قالب کوکوپیت 70 لیتر

100000(تعداد نشاء) * 10(حجم هر حفره به سی سی) = 1000000 سیسی

1000000 سی سی / 1000 = 1000 لیتر

1000 لیتر / 70 لیتر = 14 قالب کوکوپیت

نشاء