انواع بستر کشت

 

پرورش گیاهان در بسترهای کشت به دلیل مزایای متعدد نظیر کنترل تغذیه گیاه کاهش بیماری ها و آفات و افزایش کمیت و کیفیت محصول نسبت به کشت خاکی در حال گسترش است.
بستر کشت اثر زیادی بر توانایی ریشه زایی قلمه ساقه بسیاری از گیاهان زینتی دارد.

خصوصیات مواد مختلف مورد استفاده به عنوان بستر کشت به طور مستقیم و غیر مستقیم یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد یک سیستم کشت بدون خاک انتخاب بستر کشت مناسب میباشد.

انواع بستر کشت

  • 1. ماسه از محیط های کشت معمول بوده و اکثر پرورش دهندگان در ریشه زایی قلمه ها از آن استفاده میکنند.

ماسه از لحاظ وزنی سنگین ترین بستر برای ریشه زایی قلمه هاست و میزان هوادهی را در بستر کشت به میزان زیادی افزایش میدهد.

ماسه فاقد مواد غذایی بوده و معمولا واکنش خنثی دارد. همچنین قادر به جلوگیری از تغییر اسیدیته و ظرفیت تبادل کاتیونی بستر نیست.

 

  • 2
    . کوکوپیت پوسته میوه نارگیل میباشد که از نظر فیزیکی ماده ای اسفنجی و شبیه پیت ماس بوده و از نسبت های مساوی لیگنین و سلولز تشکیل شده است.

فاقد بذر علف هرز بوده و قابلیت جذب و نگهداری آب در آن عالی است.

دارای اسیدیته قابل قبول بین 5.5 تا 6.5 بوده به خنثی نمودن اسیدیته خاک های قلیایی کمک کرده موجب جذب مناسب مواد غذایی میشود.

کوکوپیت به دلیل داشتن CEC بالا ذخیره و پخشیدگی موادمغذی را تسهیل و مدیریت آب را در کشت بدون خاک بهبود میبخشد.

کوکوپیت میتواند به آسانی آمونیوم و پتاسیم را جذب نماید.

علاوه بر این کوکوپیت PH بستر کشت را تغییر داده و جذب عناصر را تحت تاثیر قرار میدهد.

کوکوپیت

یکی از انواع بستر کشت در کشت نشاء

  • 3.پرلیت ماده ای سیلیکاتی با منشا آتشفشانی است که از حرارت دادن ذرات گدازه آتشفشان حاصل می شود.

پرلیت باعث افزایش زهکشی بستر کشت و سبب افزایش هوادهی در بستر و در نتیجه تعادل مناسب بین تهویه و رطوبت خواهد شد.

مانند ماسه دارای اسیدیته خنثی بوده و فاقد عناصر غذایی و خاصیت تبادل کاتیونی است.

یکی از انواع بستر کشت

پرلیت